Katalog informacij javnega značaja

Rižanski vodovod Koper - Edini, ki obalo in njeno zaledje oskrbuje s čisto pitno vodo.

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv družbe

Javno podjetje-Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o. - s.r.l. 

Ulica 15. maja 13, 6000 Koper

Tel.: 05/ 6686 000

Faks: 05/6686 120

E-pošta: vodovod@rvk.si

Odgovorna oseba: Martin Pregelj, direktor družbe

Uradna oseba po ZDIJZ: Miha Kukovec, pravnik

Datum prve objave kataloga: 1.5.2005

Spletni naslov, kjer je katalog dostopen: www.rvk.si

Druge oblike kataloga

Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa. 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji družbe

Kratek opis delovnega področja družbe

Zbiranje, čiščenje in distribucija vode.

Organigram družbe

Organigram

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Kontaktni podatki uradne osebe

Miha Kukovec

Ulica 15. maja 13, Koper

Tel.: 05/6686 102

Faks: 05/6686 120

E-naslov: miha.kukovec@rvk.si

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja družbe

Državni predpisi

Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/

Predpisi lokalnih skupnosti

Predpisi občin ustanoviteljic:

www.koper.si

www.izola.si

www.piran.si

Predpisi EU

www.evropa.gov.si

 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov

Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/)Evropski register predpisov (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm)

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov 

Letno poročilo 2018 (3 MB)

Letno poročilo 2017 (3 MB)

Povzetek letnega poročila 2016 [3,1 MB]

Povzetek letnega poročila 2016 - spletna različica

Povzetek letnega poročila 2015 [10 MB]

Povzetek letnega poročila 2014 [pdf, 2,94 MB]

Povzetek letnega poročila 2013 [pdf, 1,04 MB]

Povzetek letnega poročila 2012

Povzetek letnega poročila 2011

Povzetek letnega poročila 2010

Povzetek letnega poročila 2009 [pdf, 3,78 MB]

Povzetek letnega poročila 2008 [pdf, 2,87 MB]

Povzetek letnega poročila 2007 [pdf, 5,52 MB]

Povzetek letnega poročila 2006 [pdf, 2,56 MB]

Povzetek letnega poročila 2005 [pdf, 9,3 MB]

Povzetek letnega poročila 2004 [doc, 21 MB]

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba

Izdaja soglasij

Izvedba priključkov

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

Javna naročila

Novice

Ceniki

Poročila o analizi pitne vode

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Katalog je dostopen na naslovu www.rvk.si in na sedežu družbe. 

Zahtevek za informacije javnega značaja - kliknite tukaj.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov 

1. Kontaktni podatki uradne osebe

2. Seznam strateških in programskih dokumentov

3. Organigram družbe

4. Naziv družbe

5. Predpisi EU

5. OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Na podlagi 11. in 12. odst. 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB-2, 117/06 - ZDavP-2 in 23/14) objavljamo:

1. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske pogodbe ali druge intelektualne storitve

2. Informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki družbe in člani poslovodnega organa, organov upravljanja ali članov nadzornega organa

Izbrano za vas

Kontakti

Centrala
T: 05/66 86 000

Dežurna služba - vodarna Rižana
T: 05/66 28 300

 

 

Več

PRESS

Zbrali smo nekaj prispevkov, ki so bili objavljeni v medijih.

Več

Dejavnost družbe

Zagotavljamo oskrbo s pitno vodo na območju štirih obalnih občin.

Več

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več