Zavezani h kakovosti in trajnosti

Zagotavljamo proizvode in storitve, ki omogočajo in povečujejo kakovost življenja.

Poslanstvo – vizija – cilji

V družbi Rižanski vodovod Koper zagotavljamo odjemalcem proizvode in storitve, ki omogočajo in povečujejo kakovost življenja.

Postati želimo pomembna in vodilna, sodobno organizirana, učinkovita in uspešna družba na domačem trgu oskrbe s pitno vodo. Želimo biti primerljivi z znanimi svetovnimi družbami, ki se ukvarjajo s sorodno dejavnostjo.

Naš cilj je dosegati usklajeno in kakovostno delovanje vodstva in zaposlenih, optimalno organizacijo ter kakovost delovanja, storitev in proizvodov.

Med delovnim procesom.

Temeljne usmeritve

 • Pomembnost podjetja za oskrbo z zdravo pitno vodo.
 • Zadovoljstvo odjemalcev zdrave pitne vode.
 • Zadovoljstvo sodelavcev.
 • Zadovoljstvo lastnikov – občin ustanoviteljic.
 • Zadovoljstvo družbenega okolja.

Integrirani sistem vodenja

Model integriranega sistema vodenja temelji na prepoznanih procesih družbe, njihovih medsebojnih povezavah in vplivih, obvladovanju in nenehnem izboljševanju le-teh.

Namen  integracije je vključevanje zahtev vseh sistemov, vpetih v poslovanje družbe, na celovit in enotno obvladovan način, zasnovan na principu procesnega vodenja. Krovni dokument predstavlja Poslovnik integriranih sistemov.

Naš integriran sistem vodenja vključuje:

 • sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO 9001:2015,
 • sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
 • sistem ravnanja z okoljem,
 • sistem varovanja zdravja pri delu,
 • sistem vodenja kontrolnega organa v skladu z SIST EN ISO/IEC 17020:2012/C,
 • sistem za upravljanje informacijske varnosti v skladu z SIST ISO/IEC 27001:2005.

Certificirani sistemi kakovosti

SIST ISO 9001

V želji po stalnem napredovanju in izboljševanju doseženega kontinuirano izvajamo tako notranje kot zunanje presoje vzpostavljenega sistema vodenja. Tako smo že leta 1999 med prvimi javnimi podjetji v Sloveniji pridobili certifikat sistema vodenja kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 in ga od takrat nepretrgoma obnavljamo.

 

SIST EN ISO/IEC 17020

Sistem kakovosti po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 se nanaša na dejavnost laboratorija za kontrolo vodomerov. Laboratorij je pri Slovenski akreditaciji akreditiran kot kontrolni organ tipa C za kontrolo vodomerov za hladno vodo z oznako št. K – 045.

 

Trajnostni razvoj

Vključujemo se tudi v raziskovalne in razvojne projekte (raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjih naravoslovja in tehnologije – razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe s področja oskrbe s pitno vodo ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami). Skrbimo za informiranje, animiranje in osveščanje javnosti ter za izobraževanje in izdajanje publikacij. Zavzemamo se za projektno in programsko sodelovanje z drugimi organizacijami in ciljnimi skupinami.

Izbrano za vas

PRESS

Zbrali smo nekaj prispevkov, ki so bili objavljeni v medijih.

Več

Struktura družbe

Rižanski vodovod Koper sestavljajo štirje sektorji in tri skupne službe.

Več

Dejavnost družbe

Zagotavljamo oskrbo s pitno vodo na območju štirih obalnih občin.

Več